Frigg – vanagudinna i Asgård

Frigg är syster till Njord och en vana gud som gifter sig med asaguden Oden och flyttar in i Asgård. Hon är den högsta av asynjorna**. Tillsammans med Oden får Frigg sonen Tor och sonen Balder. Balder är favoritsonen och när han dör blir Frigg förtvivlad och gör allt för att få sin son tillbaka, vilket det finns en detaljerad berättelse om.

Vanagudinnan heter Frigg Fjörgvinsdotter och Frigg vet människors öden men hon säger inte vad hon har spått.**

Enligt nordisk mytologi är Frigg är Odens fru och är en öm maka och moder, har hon sin egen vilja. Hon gynnar andra gunstlingar bland människorna än Oden. Hon tar gärna del av sin makes befattning med människor och samhällens öden. Och det har hänt att när folk har haft motståndare som har haft Odens ynnest, så har de vänt sina böner till Frigg. Hon kan få det att framstå så att Oden har sett sig nödgad att ge Friggs skyddslingar segern. Oden har berömt hennes förutseende och tystlåtna klokhet. Frigg är syster till Fulla och Njord.*

Friggs borg/gård heter Fensalar som är mycket förnämlig och finns i hennes födelsehem Vanaheim.

Friggs hov och asynjor

Jättinnan Gullveig flyttade in i Friggs hov, detta var innan asagudarna visste hur lömsk Gullveig var. Till sin hjälp har Frigg även asynjan Gnå som hon sänder på ärenden i olika världar. Hlin är en annan asynja som Frigg sätter att vaka över människor hon vill skydda.

” Fulla, fullhetens, överflödets gudinna, är en mö med utslaget hår och guldband om hufvudet. Hon kallas Friggs askmö, emedan hon gömmer de askar, i hvilka Frigg har sina gåfvor förvarade, som hon genom sin tjenarinna sänder ut öfver jorden.***”

Friggs stjärnbild

”Allmogen i Sverige kallar stjernbilden Orion Friggs spinrock, och detta hänvisar på den spinnande, husliga husfrun. Frigg och Fröja förblandas stundom, men behöfva det ej, ty den förra är asadrottning, den senare vanadis; Frigg är moderskärleken, Fröja älskog.”***

——————————

* Källa: Fädernas gudasaga
** Källa: Snorres Edda
*** källa: Öfversigt af nordiska mytologien för elementarläroverken