Den Höges Sång

Den Höges Sång (Hávamál) är en eddadikt från den Poetiska Eddan. ”Den Höge” är Oden och dikten inleds med Odens kloka råd och visdom, för att senare återberätta delar av myter om Oden.

Alla dörrar,
innan in man går,
skarpt skådas skola,
skarpt granskas skola,
ty ovisst är att veta,
var ovänner sitta
borta på salens bänkar.

I givande, hell er!
Gäst är in kommen,
Sägen, var sitta han skall!
Brått har den,
som på bränderna vid härden
skall fresta, vad framgång han får.

Eld behöver,
den in har kommit,
och kall har blivit om knäna

Mat och kläder
den man tarvar,
som har över fjällen farit.

Vatten tarvar
vandrarn, som kommer till måltid,
handduk och vänlig välkomst;
välvilligt sinne,
om han sådant kan vinna,
samspråk och bjudning tillbaka.

Vett behöver,
den som vida färdas;
lätt är hemma vadhelst

Mång ögonkast får,
den som intet förstår
och sitter med kloka tillsammans.

Över sitt förstånd
skall man stolt ej vara,
fasthellre i väsendet varsam!
När en klok och sluten
kommer till gården,
sällan den försiktige sig skadar,
ty osvikligare vän
man aldrig får
än mycket mannavett.

Den varsamme gästen,
som till gille kommer
tiger under lyssnande tystnad;
med öronen hör efter,
med ögonen skådar,
så spanar var klok och spejar.

Säll är den,
som åt sig vinner,
lovord och lisa i nöden

Otryggt är allt,
som man äga skall,
buret i andras bröst.

Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.

Bättre börda
man bär ej på vägen
än mycket mannavett

På främmande ort
går det framför guld

Slikt är den torftiges tillflykt.

Bättre börda
man bär ej på vägen
än mycket mannavett

Sämre vägkost
man ej släpar över fältet
än övermått utav öl.

Ej är så gott,
som gott man säger,
öl för människors ätt;
ty mindre en man,
ju mera han dricker,
vet till sig, vad tankar han har.

Glömskans häger heter,
den över glatt lag svävar;
han snattar från män deras sans

Med den fågelns fjädrar
jag fjättrad blev
i Gunnlods gård.

Drucken jag blev,
blev döddrucken
hos den förfarne Fjalar

Gille är ypperst,
då var gäst går hem
med sinnen i full sans.

Tyst och klok
vare konungason,
och djärv, när strid står;
munter och glad
bland män envar,
tills han av döden drabbas!

Ovis man
tror sig alltid skola leva,
om för vapenskifte han sig aktar,
men ålderdomen giver
honom ingen frid,
fast honom spjuten spara.

En gäck stirrar,
när han till gille kommer;
han talar om allt eller tiger;
på samma gång,
som en sup han får,
då är det slut med hans slughet.

Blott den vet,
som vida reser
och fjärran farit har,
vad lynnesart
leder envar

Han vet, vad vett är.

Håll ej på hornet,
drick dock hovsamt själv,
tala, vad som höves, eller tig!
För det okynnet
ingen dig tadlar,
att du tidigt sängen söker.

Glupske slukaren,
om besinning han ej vet,
äter sig ohälsa

Löje skaffar ofta
i lag med okloka
åt enfaldig man hans mage.

Hjordar veta
när vända hem de skola,
och gånga då från gräset,
men ovis man
aldrig känner
sin egen mages mått.

En eländig man
och illasinnad
gör hån åt vad som helst;
det vet han icke,
som han veta behövde,
att honom fel ej fattas.

Ovis man
alla nätter vakar,
grubblar och grämer sig för allt;
matt är han,
när morgonen kommer;
vedermödan är, som den var.

Ovis man
tror alla vara
vänner, som vänligt le;
han förstår icke,
fast de stämpla mot honom,
om han bland sluga sitter.

Ovis man
tror alla vara
vänner, som vänligt le;
när på tinget han kommer,
det ter sig klart,
att få hans talan föra.

Ovis man
tror sig allt veta

när i vrå i skygd han vistas;
men slätt han vet,
vad han svara skall,
när män hans förmåga fresta.

Ovis man,
som bland andra kommer,
gör bäst i att tyst förbliva;
ingen vet,
att han intet kan,
om ej för ymnigt han ordar

Ingen känner
den, som ingenting vet,
om icke för ymnigt han ordar.

Klok den synes,
som kunnig är
att spörja och spörsmål besvara

Hemligt aldrig
kan hållas sådant,
som går ifrån mun till mun.

Alltför mycket talar,
den som aldrig tiger,
av ord med ingen mening

Hastig tunga,
som ej hålles i styr,
ofta sig ofärd pratar.

Till ögnagyckel
skall man annan ej hava,
om han gör som gäst besök

Klok mången tyckes,
om han ej tilltalas,
och helskinnad hållas han får.

Klok förefaller,
den till flykten tager,
en gäst, som är hånfull mot gäst

Föga den vet,
som flinar vid måltid,
om han med gramsne ej glammar.

Många män
med mångprövad vänskap
gyckla med varandra vid gillet

Alltid det är
ett upphov till strid,
att gäst tvistar med gäst.

På morgonen en man,
sig måltid rikligt skaffe,
om han till bekanta ej kommer;
annars sitter han och snappar,
som svulten han vore,
och kan föga fråga.

Stor omväg
till ovän är,
fast vid vägen hans stuga stode;
men till god vän
på gen vägar,
vore han än fjärran faren.

Gå skall man,
ej är gott, att gäst
är ständigt på samma ställe

Ljuv bliver led,
om länge kvar
på en annans bänk han bliver.

Ett bo är bäst,
fast blott helt litet,
herre är hemma envar

Fast man tågor har till tak
och blott två getter äger,
är det bättre än bedja om mat.

Ett bo är bäst,
fast blott helt litet,
herre är hemma envar

blödande är hjärtat
på den, som bedja skall
sig mat till varje mål.

Från sina vapen
ej vike en man
på fältet ett enda fjät,
ty ovisst är att veta,
när ute på vägen
spjutets spets kan tarvas.

Ej så givmild man
eller gästfri jag fann,
att ej åt gåvor han gladdes,
eller så litet snål
på sitt gods,
att led vore lön, om han finge.

Den som välstånd
förvärvat har,
skall torftighet ej tåla;
ofta spars åt okär,
vad åt älskling var ämnat;
mycket går värre, än man väntat.

Med vapen och kläder
glädje vänner varandra!
Själv man skönjer det bäst

Genom gengåvor vänskapen
varar längst;
om annars det vill sig väl.

Till sin vän
skall man vän vara
och vedergälla gåva med gåva;
med löje skall man
löje gälda
och försök att lura med lögn.

Till sin vän
skall man vän vara,
till honom och hans vän;
men till oväns vän
skall ingen man
någonsin vän vara.

Vet du, om vän du har,
som du väl tror
och gott av honom vill hava;
förtrolig skall du vara
och vängåvor skifta,
träffa honom titt och ofta.

Om du har en annan,
som du illa tror,
och av honom dock gott vill hava;
fagert skall du tala
men falskt tänka
och vedergälla list med lögn.

Ytterligare gäller
om den, du illa tror
och vars onda sinne du anar:
mot honom skall du le
och låtsa vänskap;
samma gåva åt givaren gälda.

Ung var jag fordom
och for ensammen,
då råkade jag vilse om vägen;
jag tyckte mig rik,
då jag träffade en annan:
man är mans gamman.

Modiga och givmilda
män leva bäst,
nära sällan sorg;
men fåvitsk man
fruktar allt möjligt,
sörjer alltid snål vid gåvor.

Med kläderna mina
jag klädde på fältet
tvänne gubbar av trä;
hela karlar de tycktes,
när en klut de hade;
nesligt är naken vara.

Tallen torkar,
som på tomten står,
och ej skyddas av bark eller barr;
så är ock en,
som ingen älskar

Vi skall han länge leva?

Om ock hetare än eld
med osäkra vänner
brinner fem dagars fred,
så slocknar den dock,
när sex de bliva,
och vissnar all vänskap.

Mycket skall
ej mannen giva,
ofta får han lovord för litet;
med hälften av en bulle
och med bägare på lut
vann jag mig en vän.

Små sandstränder,
små sjöar,
små äro människors sinnen

Ej samtliga män
fingo samma visdom;
ovis överallt är enhälft.

Medelmåttigt klok
var man skall vara,
aldrig vara alltför klok

Bland män är livet
mest fagert för dem,
som väl veta mycket.

Medelmåttigt klok
var man skall vara,
aldrig vara alltför klok

Klok mans sinne
är sällan glatt,
om allvis han är, som det äger.

Medelmåttigt klok
var man skall vara,
aldrig vara alltför klok

Sitt öde vete
ingen på förhand;
då är honom sorglösast sinnet.

Brand brinner av brand,
tills han brunnen är,
låga tändes av låga

Den ene för den andre
genom ord blir känd,
och den alltför slöe genom slapphet.

Arla stige upp,
den som äga vill
en annan egendom eller liv!
Sällan liggande ulv
ett lårstycke får
eller sovande man seger.

Arla stige upp
som har arbetsfolk få,
och tage med sin syssla i tu!
Mycket försinkas
för den, om morgonen sover;
rask är till hälften rik.

Av torrt trä
och taknäver
en man måttet känner,
och vad ved
vara kan
ett helt kvartal eller halvår.

Tvagen och mätt
ride mannen till tinget,
fast klent han är klädd!
Över skor och knäbyxor
ej skamsen någon vare,
ej heller över hästen,
fast han har en dålig!

Han far och fikar
med framåtböjt huvud
örnen på urgammalt hav;
så ock den man,
som bland många kommer
och har förespråkare få.

Frågor den göre
och give svar,
som klok vill kallas!
En må få veta,
en andre icke;
veta det tre, så vet världen.

En klok man
skall kuva sitt lynne,
sin härsklystnad hålla i tygel

Då han märker,
när bland modiga han kommer,
att ingen är djärv framför alla.

För de ord,
som till andra man har sagt,
ofta man bitter får böta.

Mycket för tidigt
kom jag på många ställen
men alltför sent på somliga;
drucket var ölet,
obryggt ibland;
sällan kommer led till lags.

Här och var
man mig hem hade bjudit,
om ej mat till målen jag behövt,
eller två lår hängt
hos den trofaste vännen,
sedan ett jag ätit hade.

Elden är bäst
för barn av människor
och solens syn,
och om sin hälsa
man hava får
och leva utan last.

En man är ej olycklig,
fast usel till hälsan;
mången är av söner säll,
mången av fränder,
mången av fullt upp med gods,
mången av välgjort verk.

Bättre är leva
än att liv sakna;
vid liv, får sig karl alltid ko

Eld såg jag brinna
i bål åt den rike,
och död låg han utanför dörren.

Den halte rider häst,
den handen mist, blir herde,
den döve duger i strid

Blind är bättre
än att bränd vara;
ej av någon nytta är liket.

En son är bättre,
fastän sent född,
sedan faderns levnad är liden

Sällan bautastenar
man ser vid vägen,
om ej frände över frände dem rest.

Två äro stridsmän:
tungan dödar huvudet;
under varje päls
jag väntar en hand.

Med fröjd den natten motser,
som matsäck har att njuta,
Kort räcka skepps rår,
höstnatt hastigt skiftar

På fem dagar växlar
vädret mycket
men mer på en månad.

Den icke något vet,
som ingenting vet;
av rikedom mången röjes som narr

Den ene är rik,
den andre fattig,
lägg ej den det till last!

Fä dör,
fränder dö,
även själv skiljes du hädan,
men eftermålet
aldrig dör
för envar, som ett gott har vunnit.

Fä dör,
fränder dö,
även själv skiljes du hädan,
men ett vet jag,
som aldrig dör,
domen över död man.

Fulla fårfållor
såg jag hos Fitjungs söner,
nu traska de med tiggarens stav

Överflöd är
som en ögonblink,
vankelmodigast av vänner.

En ovis man,
om han erhålla kan
gods eller kvinnors gunst,
hans stolthet växer,
men förståndet icke,
i dårskap går han duktigt långt.

Det rönes då,
när om runor du spörjer,
om de stavar, som från gudarne stamma,
som höga makter höggo,
och skaldefebern skar,
då tyckes det bäst, att han tiger.

Om kvällen skall dagen prisas,
gift kvinna, då hon bränd är,
svärdet, då det frestat är,
flicka, då hon gift är;
is, då man över kommer,
öl, då det drucket är.

I blåsväder skall skog man fälla,
i bris ro ut på öppet hav,
i mörkret med mö språka,
ty många är dagens ögon

Å skepp skall man fart göra
och skölden till skydd hava,
till fäktning svärdet
och flickan att kyssa.

Vid eld skall man öl dricka,
på isen skridsko åka,
en kamp skall man mager köpa,
en klinga med rost uppå;
hemma skall man höst göda
men hund i fäbod.

På ord av en mö
må ingen man lita,
eller tro på gift kvinnas tal;
ty på rullande hjul
deras hjärta är skapat,
föränderlighet i bröstet inlagd.

Bristande båge,
brinnande låga,
glupande ulv,
gormande kråka,
grymtande svin,
gran utan rot,
växande våg,
vällande gryta.

Flygande spjut,
fallande bölja,
is, blott nattgammal,
orm i ring,
bruds ord i bädden,
ett brustet svärd,
björnens lek,
ett barn av en konung.

En sjuk kalv,
en självrådig träl,
en foglig vala,
de nyss fallne i striden.

Tidigt sådd åker
må ingen tro,
och ej för snart sin son;
av vädret beror åkern,
av sitt vett sonen,
båda tvivelaktiga ting.

Din broders mördare,
om han mötes på vägen,
ett halvbrunnet hus,
en häst, än så snabb,
– ty borta är gagnet,
om ett ben skadas –
ingen vare så lättrogen,
att han litar på allt detta!

Kärlek av kvinnor,
som känna falskhet,
är som med häst utan broddar
på hal is åka
med en yster tvååring
och illa tämd,
eller i stickande storm
med ett styreslöst skepp
eller som halt man på töfjäll
skulle taga en ren.

Bar sanning jag talar,
ty båda jag känner:
karlars tro mot kvinnor även vacklar

Då tala vi fagrast,
när vi falskast tänka,
det snärjer ock kloka sinnen.

Fagert skall man tala,
friarskänk bjuda,
om en flickas kärlek man vill få,
den ljuslätta ungmöns
älsklighet prisa;
då får, den som friar.

För älskog lasta
aldrig man skall
sin nästa någonsin;
ofta verkar på den vise
men på vettlös man ej
bedårande däjlighet.

Ty ingalunda lasta
en annan man skall
för fel, som är fleras;
till galna från kloka
gör karlars söner
älskogs mäktiga åtrå.

Blott själen gömmer,
vad i hjärtat bor,
ensam sin känsla han känner

Ingen sjukdom är värre
för en själfull man
än att leva, med intet belåten.

Det varsnade jag,
då i vassen jag satt
för att möta min älskade mö;
kött och blod
mig min käresta var,
och dock jag ingenting av henne fick.

Billings mö
jag i bädden fann
solvit sova

En jarls härlighet
höll jag för intet
mot att med denna förlederska leva.

»Nära afton
du, Oden, skall komma,
om mö di dig vinna vill;
allt går illa,
om ej ensamma vi
slik sak veta.»

Åter jag kom
och älska mig tyckte;
vist var ej, vad jag ville

Jag hoppades då,
att jag hava skulle
all hennes kärlek och tjusning.

När jag kom fram,
fick jag där se
hela vakten av kämpar vaken,
med burna bloss
och brinnande ljus;
min väg sig visade farlig.

Och nära morgonen,
när jag närmade mig åter,
då sov salens vakt

En hynda jag då fann
på det hulda vivets
bädd bunden ligga.

Mången mö god,
om man mönstrar noga,
lätt ändrar sitt lynne mot män

Det jag rönte,
när jag rådklok mö
till lättsinne lockade;
allehanda smälek
den sluga mig ådrog,
och intet jag fick av den flickan.

Man skall glad i hemmet vara

och glamma med gäster,
dock förståndigt man sörje för sitt;
minnesgod och målför,
om man mångvis vill vara,
omtala ofta det goda

Ärkenöt den heter,
som har intet att säga;
det är de ovisas art.

Åldrig jätte jag besökte,
nu är åter jag kommen;
där föga jag fick med att tiga

Ej få ord
till min fromma jag talte
i Suttungs salar.
>

Gunnlod mig gav
på guldstolen
en dryck av det dyrbara mjödet

En lumpen lön
lät jag henne få
för hennes ärliga ömhet,
för hennes lidelses längtan.

Borrens mun
lät jag bana mig väg
och gång i stenen gnaga;
jag över och under
omgavs av jättars väg;
då gällde det hals och huvud.

Av skickligt vunnen skönhet
har jag skickligt mig begagnat,
den kunnige föga fattas;
ty Odrörer
har nu upp kommit,
dit, där människor bygga och bo.

Ovisst är,
om än jag kommit
igen från jättars gårdar,
om ej av Gunnlod jag hjälpts,
den goda flickan,
som jag fick i famnen sluta.

Följande dag rimtursarne
att fråga gingo
om den Höges gifte
i den Höges sal;
efter Bolverk de sporde,
om tillbaka han kommit
eller Suttung ihjäl honom slagit.

Ed på ring tror jag Oden
avlagt hava;
hur kan man på hans löften lita?
Med svek han mjödet
från Sutting tog,
och i gråt han lämnade Gunnlod.

Tid är att förtälja
på talarens stol,
som vid Urds brunn är

Jag såg och teg,
jag såg och tänkte,
jag lyssnade till männens mål

Om runor hörde jag dem tala,
om råd de ej heller tego,
vid den Höges sal,
i den Höges sal
hörde jag sägas så.

Jag råder dig, Loddfavner,
men råd må du taga;
du får fördel, om du följer dem,
de bli goda att begagna

Stig ej upp om natten,
om du ej är ute och spanar
eller måste ut på gården gå!

Jag råder dig, Loddfavner,
men råd må du taga;
du får fördel, om du följer dem,
de bli goda att begagna

Sov ej hos kvinna,
som är kunnig i trolldom,
så att hon i famnen dig fängslar!

Hon gör det så,
att du ger varken akt,
om till ting eller konungen du kallas;
mat du vill ej hava
eller människors umgänge;
sorgsen går du att sova.

Jag råder dig, Loddfavner,
men råd må du taga;
du får fördel, om du följer dem,
de bli goda att begagna

En annans hustru
du aldrig locke
att förtroligt med dig tala!

Jag råder dig, Loddfavner,
men råd må du taga;
du får fördel, om du följer dem,
de bli goda att begagna

Om på fjäll eller fjärd
du fara lyster
skaffa dig riklig reskost!

Jag råder dig, Loddfavner,
men råd må du taga;
du får fördel, om du följer dem,
de bli goda att begagna

En elak man
du aldrig låte
höra vad otur dig hänt;
ty av en elak man
du aldrig får
för lämnat förtroende lön.

Svårt tilltygad
såg jag en man
genom ord av en ond kvinna;
falsk tunga
tog hans liv,
och dock ej för sann sak.

Jag råder dig, Loddfavner,
men råd må du taga;
du får fördel, om du följer dem,
de bli goda att begagna

Vet, om en vän du har,
som du väl tror,
far träget att honom träffa;
ty av ris höljes
och högt gräs
den väg, som ingen vandrar.

Jag råder dig, Loddfavner,
men råd må du taga;
du får fördel, om du följer dem,
de bli goda att begagna

En god man du locke
till gamman och förtrolighet;
lär dig tjusa folk att hålla dig kär!

Jag råder dig, Loddfavner,
men råd må du taga;
du får fördel, om du följer dem,
de bli goda att begagna

När du får en vän,
den förste var aldrig
att våldsamt vänskapen slita;
sorg fräter hjärtat,
när man säga ej får
för någon hela sin hug.

Jag råder dig, Loddfavner,
men råd må du taga;
du får fördel, om du följer dem,
de bli goda att begagna

Ord skifta,
aldrig du skall
med dåraktig dumbom.

Ty av illasinnad man
du aldrig skall
få gott med gott lönat

Men en god man
dig gagnar med sitt lov
och gör dig omtyckt av andra.

Lik släktskap är vänskap,
då man säga får
en annan hela sin hug

Allt är bättre
än vara brått föränderlig;
den är ej vän, som blott välkommet säger.

Jag råder dig, Loddfavner,
men råd må du taga;
du får fördel, om du följer dem,
de bli goda att begagna

Tre ord icke växla
i träta med en usling;
den bättre är ofta böjlig,
när den sämre slår.

Jag råder dig, Loddfavner,
men råd må du taga;
du får fördel, om du följer dem,
de bli goda att begagna

Skomakare var ej
eller skaftmakare
annat än åt dig själv;
om sokn är illa skapad
eller skaftet snett,
då önskas över dig ont.

Jag råder dig, Loddfavner,
men råd må du taga;
du får fördel, om du följer dem,
de bli goda att begagna

Om ont du märker,
säg, att ont det är,
och giv ej din fiende frid.

Jag råder dig, Loddfavner,
men råd må du taga;
du får fördel, om du följer dem,
de bli goda att begagna

Åt ont glad
aldrig var,
men gläds åt det goda!

Jag råder dig, Loddfavner,
men råd må du taga;
du får fördel, om du följer dem,
de bli goda att begagna

I träffningens tummel
titta ej uppåt
– dödlig fruktan
drabbar männen –
att icke förtrollning dig träffar.

Jag råder dig, Loddfavner,
men råd må du taga;
du får fördel, om du följer dem,
de bli goda att begagna

Om hos god kvinna
du vill komma i ynnest
och få fägnad av,
fagert skall du lova
och fast löftet hålla;
den blir glad, som får något gott.

Jag råder dig, Loddfavner,
men råd må du taga;
du får fördel, om du följer dem,
de bli goda att begagna

Varsam ber jag dig vara,
dock ej alltför varsam

Var med ölet varsammast
och med annas hustru,
och med det tredje,
att ej dig toppride tjuvar.

Jag råder dig, Loddfavner,
men råd må du taga;
du får fördel, om du följer dem,
de bli goda att begagna

Till hån och löje
hav aldrig
gäst eller främling, som färdas!

Ofta illa veta,
de som inne sitta,
vad slags folk, som farande komma

Ingen är så bra,
att ej brist han äger,
eller så dålig, att till intet han duger.

Jag råder dig, Loddfavner,
men råd må du taga;
du får fördel, om du följer dem,
de bli goda att begagna

Åt åldrig talare
du aldrig må skratta;
ofta gott är, vad de gamle säga

Ofta ur skrumpet skinn
skarptänkta ord komma,
sådant som hänger bland hudar
och slänger bland småskinn
och lätt dinglar bland löpmagar.

Jag råder dig, Loddfavner,
men råd må du taga;
du får fördel, om du följer dem,
de bli goda att begagna

En gäst du skall ej skymfa
eller jaga på porten;
fägna den fattige väl!

Ej svag är den dörrtapp,
som svänga skall
och öppna för alla

En ring du dock giv,
eller på din rygg
allt ont de dig önska.

Jag råder dig, Loddfavner,
men råd må du taga;
du får fördel, om du följer dem,
de bli goda att begagna

Då öl du dricker, sök hjälp
av jordens kraft,
ty jord mot ölrus hjälper
och eld mot sjukdomar,
ek ger avföring,
ax skyddar för trolldom,
mjöldryga mot bråck,
månen mot rasande,
bete mot bitsjuka,
bot mot ont äro runor,
mot fluss är fast mark.

Jag vet, att jag hängde
på det vindiga trädet
nio hela nätter,
djupt stungen med spjut
och given åt Oden,
jag själv åt mig själv,
uppe i det träd,
varom ingen vet,
av vad rot det runnit upp.

Man bröd mig ej bar
eller bjöd mig horn,
skarpt jag nedåt skådade;
jag tog upp runor,
med rop jag tog dem,
så föll jag åter därifrån.

Nio kraftsånger lärde jag
av namnkunnig son
till Boltorn, Bestlas fader,
och en dryck jag fick,
av det dyrbara mjödet,
som östes ur Odrörer.

Då tog jag att förkovras
och kunnig vara,
att växa och väl trivas;
ord mig av ord
ord skapade,
verk mig av verk
verk alstrade.

Runor skall du finna,
rätt uttydda stavar,
mycket stora stavar,
mycket starka stavar,
som skaldefadern skar
och gudamakter grovo
och de rådandes herre ristade.

Oden bland asarne
men för alferna Dain
och Dvalin för dvärgarna,
Allsvinn åt jättar
gjorde runor,
några runor jag ristade själv.

Vet du, hur du rista skall?
Vet du, hur du reda skall?
Vet du, hur du färga skall?
Vet du, hur du fresta skall?
Vet du, hur du bedja skall?
Vet du, hur du blota skall?
Vet du, hur du sända skall?
Vet du, hur du slopa skall?

Bättre är intet bedja
än att blota för mycket;
gåva önskar, att gengåva gives

Bättre är intet sända
än alltför mycket slopa

Så ristade Tund
före tidsåldrarna,
när han reste sig upp,
när han återkom.

De kraftsånger kan jag,
som ej konungens maka
och ingen mans ättling kan

Hjälp heter en,
och hjälpa dig den skall
mot processer och sorger
och samtliga lidanden.

Den nästa, jag kan,
är nödig för dem,
som vilja som läkare leva.

Den tredje jag kan,
om det tarvas mig få
fjättrar åt fiender mina;
eggen jag dövar
på mina ovänners svärd,
att deras klingor och knölpåkar ej bita.

Den fjärde jag kan,
om fiender på mig
med band ha lemmarne bundit

Galder jag sjunger,
så att gå jag kan;
från foten fjättern springer
och från handen handkloven.

Den femte jag kan,
om fiendepil skjuten
jag falla i flocken ser;
så häftigt han ej flyger,
att jag hejdar honom ej,
om blott min syn honom sett.

Den sjätte jag säger,
om mig sårar en man
genom runor på rötter av träd,
och för denne fyr,
som min fiendskap kräver,
det blir menligt mera än för mig.

Den sjunde jag kan,
om själva salen jag ser
brinna kring bänkat lag;
lågan slår ej så högt
att jag släcker den ej,
slik galder, som jag säga kan.

Den åttonde jag kan,
som för alla är
lämplig att lära;
när hat uppstår
bland hövdings söner,
jag botar det brått.

Den nionde jag kan,
om mig nöd hotar,
att bärga min båt på hav;
vinden jag stillar
på vågen ute
och sjunger all sjö i sömn.

Den tionde jag kan,
om trollkvinnor jag ser
högt i luften leka

Jag vållar det så,
att de vilse fara
om skepnaden, de själva äga,
om själen, som de själva ha.

Den elfte jag kan,
om till örlog jag skall
gå med gamla vänner

Under sköldarna jag sjunger,
och de skynda med kraft
utan sår till slaget,
utan sår från slaget,
komma helbrägda från vad som helst.

Den tolfte jag kan,
om uppi träd jag ser
hängda döda dingla

Så ristar jag
och runor färgar,
att den kroppen kommer
och talar mig till.

Den trettonde jag brukar,
om ett barn jag skall
genom vattenösning viga

Stupa han skall ej,
fast i strid han kommer,
ej segnar denne krigare för svärd.

Den fjortonde jag kan,
om för folkets skara
jag skall tälja gudars tal;
asar och alfer
jag alla vet besked om;
den ej kunnig är, det ej kan.

Den femtonde jag kan,
som Tjodreyrer sjöng,
en dvärg framför Dellings dörr;
kraft han sjöng åt asar
och åt alfer framgång,
förstånd åt stridernas gud.

Den sextonde jag kan,
om den sluga möns
lidelse och lust jag vill hava

Hågen jag vänder
hos vitarmad kvinna
och förändrar all hennes själ.

Den sjuttonde jag kan,
att sent skiljes från mig
den ungmö, jag älskar

Dessa sånger
du sakna skall
länge, Loddfavner

Men de äro goda som gåva,
nyttiga att nå,
behövliga att hava.

Den adertonde jag kan,
som jag aldrig lär
åt mö eller mans hustru –
allt är bäst,
som man ensam kan;
det är sångens slut –
utom åt henne
som med armen mig famnar
eller åt mig syster är.

Nu är den Höges sång framsagd
i den Höges sal,
gagnrik för människors söner,
gagnlös för jättars söner

Hell den, som framsade!
Hell den, som kan!
Njute gott, den som begrep!
Lycklige de, som lyssnat!